Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen en definities

De volgende voorwaarden regelen de relatie tussen GDM-Food gevestigd te : Drève André Dujardin, 22-23-24 7700 Moeskroen, België (Numéro TVA : BE 0848 248 370), en, de persoon die de site wil raadplegen en een aankoop wil doen, hierna de "Klant" genoemd.

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de Klant de nodige informatie te verstrekken over de rechten en plichten die van toepassing zijn op het gebruik van de website https://gdm-food.com

Door het plaatsen van een bestelling op de website van GDM-Food bevestigt de Klant uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de rechten en plichten uit deze voorwaarden te aanvaarden. Deze voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop op afstand van de op de website aangeboden producten. Producten (hierna ook "goederen" genoemd), die ook in de winkel te koop zijn, vallen derhalve niet onder deze algemene voorwaarden. 

GDM-Food behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe versie via de website of e-mail aan de gebruikers mee te delen.

De Klant is volledig handelingsbekwaam en is zich bewust van de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet en de opslag en overdracht van digitale informatie. GDM-Food kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van haar website of de daarin opgenomen links. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de sites of Apps die hij bezoekt vrij zijn van virussen of andere programma's die schade kunnen veroorzaken aan zijn apparaten.

In geval van twijfel bij de interpretatie van de hieronder uit het Frans in het Nederlands vertaalde tekst, dient de Klant te verwijzen naar de tekst in het frans.

2. Identiteit van de verkoper

GDM-Food 

Drève André Dujardin, 22-23-24

7700 Moeskroen, België

Tel : +32 56 34 27 07

BTW nummer : BE 0848 248 370

KBO nummer :  0848 248 370 

Contact ReadyWise producten : contact@gdm-food.com 

3. Het sluiten van de verkoop op afstand

Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe het volledige verschuldigde bedrag te betalen.

Om een product online te bestellen, voegt de Klant het product of de producten die hij wenst te kopen toe aan het winkelmandje. Vervolgens klikt hij op de knop "Verdergaan met betalen" en vult hij zijn persoonlijke contact- en leveringsgegevens in. De Klant klikt vervolgens op de knop "Doorgaan naar verzending" en ziet dat GDM-Food de levering aanbiedt en beheert. De Klant klikt vervolgens op "Doorgaan naar Betaling". Er zijn verschillende betaalmethoden beschikbaar; Bancontact, VISA, Mastercard, Maestro, American Express of PayPal. De Klant kiest vervolgens zijn factuuradres.

Om de bestelling af te ronden, klikt de Klant op de knop "Nu betalen". 

De Klant heeft bij het invullen van zijn persoonlijke gegevens ook de keuze om te betalen met een express betaalmethode met Shop Pay, PayPal en Google Pay.

Aangezien producten zowel in de winkel als online worden verkocht en het voorraadbeheer niet geautomatiseerd is, is het mogelijk dat de voorraadstatus, indien weergegeven op de site, niet up-to-date is. In het geval dat het product geheel of gedeeltelijk is uitverkocht, zal GDM-Food met Klant communiceren om zo goed mogelijk aan zijn behoeften te voldoen. Indien het product niet geschikt is voor Klant, zal GDM-Food zo spoedig mogelijk overgaan tot terugbetaling. De op de site vermelde prijzen zijn geldig op de dag van raadpleging van de site, behoudens weergavefouten waarvoor GDM-Food niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

De verkoop wordt pas gesloten na ontvangst van de bevestigingsmail.

4. Weigering tot bestelling

Voor de veiligheid van beide partijen behoudt GDM-Food zich het recht voor aanvullende informatie te vragen aan de Klant en bij gebreke van een afdoend antwoord de uitvoering van de order te weigeren. GDM-Food zal tevens weigeren de bestelling uit te voeren indien er aanleiding is te veronderstellen dat de Klant de goederen voor professionele of commerciële doeleinden bestelt of voornemens is deze zelf door te verkopen of dat de bestelling een abnormale hoeveelheid bevat of er een sterk vermoeden van kwade trouw van de Klant bestaat of dat de voorraad is uitgeput, een artikel niet meer leverbaar is of wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing in de prijsaanduiding of in de omschrijving van een product.

5. Prijs

Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW. 

De aangegeven prijzen kunnen te allen tijde variëren. Wanneer u een bestelling plaatst, is de effectieve prijs voor die aankoop de prijs die geldt op het moment van die bestelling.

De leveringskosten zijn in de verkoopprijs inbegrepen.

6. Overdracht van eigendom

Alle risico van verlies en beschadiging van de betrokken goederen gaat over op de Klant bij ontvangst van het pakket. Het is daarom zeer belangrijk om het product of de producten bij ontvangst te inspecteren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te weigeren de goederen onmiddellijk na levering in ontvangst te nemen indien de Klant een probleem met de goederen vaststelt.

7. Levering 

Na verificatie van de betaling zal GDM-Food de beste oplossing zoeken om, op haar kosten, de goederen te leveren op het door Klant opgegeven adres.

De producten worden doorgaans aan de Klant geleverd via Bpost voor België, en via DHL, Colissimo en post GDLux voor Frankrijk, Nederland of Luxemburg.

Het is mogelijk dat GDM-Food voor de levering gebruik maakt van andere gerenommeerde vervoerders, met name voor grotere bestellingen, zoals langetermijnpakketten.

De producten worden geleverd op het door Klant aangegeven adres of afhaalpunt. Bij aflevering kan een handtekening of identiteitsbewijs van de Klant (of een kopie daarvan) worden verlangd.

Indien de Klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering, laat de bezorger een bericht achter in de brievenbus van de Klant met vermelding van het postkantoor waar de Klant op vertoon van zijn identiteitskaart en het bericht de goederen zo spoedig mogelijk kan afhalen.

In geval van levering in een afhaalpunt kan de Klant het pakket daar de eerstvolgende werkdag na de afgifte in het Bpost-netwerk in ontvangst nemen. Hij beschikt over 15 dagen om zijn pakket in het afhaalpunt af te halen.

In geval van levering aan een pakketverdeler (bpack 24/7) kan de Klant het pakket daar de volgende werkdag vanaf 11.00 uur ontvangen, vanaf de datum waarop het pakket in het Bpost-netwerk werd afgegeven. De pakketverdelers zijn toegankelijk volgens flexibele uurroosters (tot 24 uur per dag, 7 dagen per week). De Klant beschikt over 5 dagen om het pakket af te halen bij de pakketautomaat.

Indien het pakket niet kon worden afgeleverd wegens onjuiste informatie van de Klant of het pakket niet door de Klant is afgehaald, wordt het pakket aan GDM-Food geretourneerd. De verzendkosten kunnen op de Klant worden verhaald indien hij opnieuw bij GDM-Food bestelt. 

Bij ontvangst van de goederen dient de Klant de goederen onmiddellijk en zorgvuldig te controleren op transportschade.

Indien de goederen beschadigd zijn, dient de afnemer deze te weigeren en direct aan de bezorger te retourneren, onder duidelijke vermelding van zijn weigering de goederen in ontvangst te nemen vanwege de staat waarin deze verkeren. 

De Klant dient GDM-Food binnen 24 uur na ontvangst van de goederen te verwittigen door een e-mail te sturen naar: contact@gdm-food.com met eventuele foto's. Anders vindt geen terugbetaling plaats. Indien een klacht wordt ingediend binnen de hierboven vermelde termijn, zal GDM-Food de nodige stappen ondernemen om het probleem te verhelpen en het veroorzaakte ongemak te beperken.

8. Levertijd

GDM-Food stelt alles in het werk om de bestelling volgens de beschikbare voorraad samen te stellen en binnen een redelijke termijn te laten leveren door de goederen over te dragen aan een erkende koerierdienst of aan een betrouwbare transporteur. 

Zodra de pakketten zich in hun netwerk bevinden, zal Bpost ze bij u afleveren:

De volgende werkdag voor België.

Binnen 3 tot 4 dagen voor Frankrijk

Binnen de 2 dagen voor Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

Indien de beschikbare voorraad een zo snel mogelijke levering niet toelaat, wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de vermoedelijke leveringsdatum.

9. Betaling

De betaling gebeurt bij de bestelling via de website en verschillende zeer veilige betaalmethodes;

VISA, MASTERCARD, BANCONTACT, MAESTRO, PAYPAL, APPEL PAY, GOOGLE PAY. Deze lijst is niet volledig en kan variëren.

Zodra de betaling is geverifieerd, wordt het leveringsproces in gang gezet. GDM-Food blijft eigenaar van de goederen tot de goederen bij levering door de Klant worden aanvaard.

10. Klachten

Klachten naar aanleiding van een levering moeten binnen 24 uur na ontvangst van de levering per e-mail worden ingediend bij contact@gdm-food.com. Anders worden ze afgewezen.

11. Herroepingsrecht en retour

De Klant kan alle ongeopende (emmer niet ontzegeld) en ongebruikte goederen binnen 14 dagen na aankoop in hun originele of gelijkwaardige verpakking terugsturen. Na deze termijn vindt geen terugbetaling plaats.

De Klant is verplicht de producten te respecteren en er voorzichtig mee om te gaan. Elke waarneembare wijziging geeft de onderneming het recht de teruggave of terugbetaling te weigeren.

Indien een verzegelde emmer wordt geopend, wordt de Klant geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht overeenkomstig de wet.

De Klant betaalt de verzendingskosten voor de terugzending van de bestelling. Naast deze retourkosten wordt de Klant een forfaitair bedrag van 30€ aangerekend als herstockeringskosten. Dit bedrag zal worden afgetrokken van het bedrag dat aan de Klant zal worden terugbetaald na zijn herroeping.

Om een retourzending te initiëren moet de Klant 

  1. GDM-Food op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar contact@gdm-food.com ;
  2. Het artikel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na mededeling van zijn beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen naar het hierboven vermelde adres van GDM-Food. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, zal het artikel als niet teruggestuurd worden beschouwd en zal er geen terugbetaling aan Klant plaatsvinden. De Klant is vrij om zijn leveringswijze te kiezen, wetende dat de kosten en risico's verbonden aan de terugzending van het pakket voor zijn rekening zijn en dat hij zijn eigen verzendingsdocumenten moet bewaren als bewijs van verzending in geval van verlies van de teruggezonden goederen.

Retourzendingen met een waarde van meer dan € 180,00 dienen verzekerd te zijn. GDM-Food is niet verantwoordelijk voor geretourneerde goederen die haar hoofdkantoor niet bereiken. 

In geval van herroeping door Klant zal GDM-Food, na verificatie van de geretourneerde artikelen, binnen 20 werkdagen na ontvangst van de goederen de aankoopprijs van de goederen minus een restocking fee van 30€ aan de Klant terugbetalen. De terugbetaling zal steeds gebeuren op het rekeningnummer waarop de oorspronkelijke bestelling werd betaald.

Het herroepingsrecht geldt niet voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, waardoor ze niet meer in nieuwe staat kunnen worden verkocht.

12. Terugbetaling

GDM-Food verbindt zich ertoe de teruggezonden goederen terug te betalen indien de voorwaarden van herroeping werden gerespecteerd, waarbij de terugbetaling wordt verminderd met het forfaitair bedrag van 30€ voor herstockeringskosten. Zoals hierboven aangegeven blijven de retourverzendkosten voor rekening van Klant.

GDM-FOOD behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen totdat de geretourneerde goederen zijn teruggevonden. 

In de winkel is geen contante terugbetaling mogelijk.

13. Wettelijke garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. 

Deze garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de goederen. Het gebrek aan overeenstemming moet worden gemeld binnen de twee maanden na de ontdekking ervan. Elk verzoek tot tussenkomst moet per post aan GDM-Food worden gericht. Indien de klant in het kader van de garantie rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant. 

In geval van levering van een niet-conform product verplicht GDM-Food zich, afhankelijk van de keuze van afnemer, hetzij tot terugbetaling van de prijs van het product, hetzij tot vervanging van het product door een identiek product afhankelijk van de beschikbare voorraad, hetzij tot vervanging van het product door een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs afhankelijk van de beschikbare voorraad. Dit verzoek dient zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het hoofdkantoor van GDM-Food te worden gericht.

In afwijking van het herroepingsrecht vergoedt GDM-Food de kosten van terugzending van het artikel waarvoor Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de wettelijke garantie, mits dit geschiedt door de door GDM-Food gekozen bezorger.

14. Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van GDM-Food gaat niet verder dan de vergoeding van de kosten van de door Opdrachtgever bewezen materiële schade en bedraagt derhalve niet meer dan honderd procent van het door de begunstigde bij de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk betaalde bedrag.

15. Geschillen

Voor elke klacht kan Klant per e-mail contact opnemen met GDM-Food : contact@gdm-food.com.

Het is in ieders belang om een minnelijke oplossing te vinden, maar in het geval dat het onmogelijk blijkt om tot een overeenkomst te komen, zullen alle geschillen worden beslecht door de Belgische wet en zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van TOURNAI bevoegd zijn.

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsmiddelen (e-mail, back-up, ...)

16. Overmacht

Het zich voordoen van een gebeurtenis bij één of beide partijen, hun leveranciers of onderaannemers, die de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, zoals laattijdige of niet-levering, stakingen, lock-outs, tekorten, enz. schort de uitvoering van de respectieve verplichtingen op tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis. Geen der partijen kan bovendien aansprakelijk worden gesteld voor de totale niet-nakoming van haar verplichtingen.

17.  Onvoorzienbaarheid

Indien zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper bemoeilijken of verzwaren, heeft de verkoper het recht zijn verplichtingen dienovereenkomstig op te schorten of aan te passen.

18. Niet-ontheffing

Indien GDM-Food enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een afstandsverklaring van haar recht om dit te doen.

19. Vrijwaringsclausule

De ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of niet-toepasselijkheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de bijzondere contractuele voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen daarvan niet aan; deze blijven volledig geldig.

GDM-Food en de Klant komen overeen alles in het werk te stellen om in onderling overleg de ongeldige, onuitvoerbare of niet-afdwingbare bepaling of clausule te vervangen door een geldige en afdwingbare clausule waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de betwiste bepaling of clausule. De verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit een ongeldige, onuitvoerbare of niet-afdwingbare bepaling of clausule worden opgeschort totdat deze is vervangen.